Ondernemingsraden

Ondernemingsraden

Ik heb verschillende onderzoek uitgevoerd naar ondernemingsraden. De belangrijkste daarvan was de maatschappelijke betrokkenheid van ondernemingsraden, een onderzoek naar de manier waarop OR’n omgaan met deze opdracht vanuit de WOR. Het rapport kun je downloaden, let op het is 31MB groot.

Het rapport Maatschappelijke betrokkenheid van ondernemingsraden is een vervolg op het onderzoek van Iwema en Verbakel naar de belasting en belastbaarheid van ondernemingsraden. Nagegaan werd in hoeverre OR-en zich met de volgende maatschappelijke onderwerpen bezighouden : arbeidsomstandighedenbeleid, terugdringing ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaardenbeleid, bevordering arbeidsdeelname gehandicapten, bevordering arbeidsdeelname allochtonen, voorkomen uitstroom oudere werknemers, de positie van thuiswerkers, scholing, kwaliteitszorg, bedrijfsmilieuzorg, privacybescherming, bevordering deeltijdwerk, de positie van oproepkrachten, de positie van uitzendkrachten, gelijke behandeling mannen en vrouwen en bevordering arbeidsdeelname vrouwen. Bijzondere aandacht ging uit naar de zeven eerstgenoemde onderwerpen. Ook werd gezocht naar een verklaring waarom OR-en zich in meer of mindere mate met maatschappelijke onderwerpen bezighouden. Het blijkt dat het merendeel van de OR-en aandacht besteedt aan onderwerpen die voor de onderneming van belang zijn. Het initiatief daartoe ligt veelal bij OR en bestuurder samen. Onderwerpen die de positie van werknemers betreffen staan minder vaak op de OR-agenda. Komen ze toch aan de orde dan ligt het initiatief bij de OR. De meeste OR-en ervaren geen belemmeringen bij de behandeling van maatschappelijke onderwerpen.